ใช้งาน Raspberry Pi ด้วยการ SSH ผ่านพอร์ต USB ไม่ต้องผ่านเครือข่าย

ขั้นตอนที่ 1

dtoverlay=dwc2
ค้นหาไฟล์ที่ชื่อ config.txt บน boot partition ของ microSD card ที่ติดตั้ง Raspberry Pi OS แล้วทำการเพิ่มคำสั่งลงไปที่บรรทัดล่างสุด แล้วกด Save

ขั้นตอนที่ 2

คลิกขวา เลือก New แล้วเลือก Text Document
สร้างไฟล์ชื่อ ssh แล้วทำการลบนามสกุลไฟล์ .txt ออก
หลังจากลบนามสกุลแล้วกด Enter จะปรากฏหน้าต่างดังภาพขึ้นมา ให้ทำการกด Yes

ขั้นตอนที่ 3

modules-load=dwc2,g_ether
console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=56d09dfe-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait modules-load=dwc2,g_ether quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
ทำการกด Download แล้วทำการติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์ตามปกติ

ขั้นตอนที่ 5

เสียบสาย microUSB เข้ากับพอร์ต microUSB ที่ทำหน้าที่ถ่ายโอนข้อมูล โดยปลายอีกฝั่งเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ต้องการ Remote SSH เข้าสู่บอร์ด Raspberry Pi
โดยหากใช้งานกับ Windows ระบบจะเห็นเป็น COM Port เพื่อให้เรา SSH เข้าไปได้

--

--

--

Official Cytron Thailand

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Cytron Thailand

Cytron Thailand

Official Cytron Thailand

More from Medium

(Memo) Pi storage project

Lemme Sniff Yer Packet!

Setting Up Pi-hole on Raspberry Pi Zero 2 W

A year of Ubuntu