5 วิธีง่ายๆที่จะใช้รันโปรแกรมหรือสคริปบน Raspberry Pi เมื่อบอร์ดเริ่มทำงาน

Crontab

crontab -e
34  1  *  *  *  sudo reboot
54  20  15  *  *  mv /home/pi/hello.txt /home/cytorn
22 11 15 * * /home/pi/python hello.py
@reboot /home/pi/python hello.py

rc.local

sudo nano /etc/rc.local
exit 0
ต้องการให้รันสคริป Python ชื่อ espeak.py ทุกครั้งที่บอร์ดมีการเริ่มต้นการทำงานใหม่

.bashrc

sudo nano /home/pi/.bashrc
echo Running at boot
sudo python /home/pi/espeak.py
คำสั่ง echo ที่เราสร้างไว้เพื่อแสดงตัวอักษร “Running at boot” บน Terminal ทุกๆครั้งที่มีการเปิด Terminal ใหม่

init.d

sudo cp /home/pi/espeak.py /etc/init.d/
cd /etc/ini.d
sudo nano espeak.py
# /etc/init.d/<ชื่อไฟล์สคริปหรือโปรแกรมที่ต้องการรัน>
### BEGIN INIT INFO
# Provides: <ชื่อไฟล์สคริปหรือโปรแกรมที่ต้องการรัน>
# Required-Start: $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: <คำอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับโปรแกรมหรือสคริปตัวนี้>
# Description: <คำอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมหรือสคริปตัวนี้>
### END INIT INFO
sudo chmod +x espeak.py
โดยหลังจากแก้ไขสิทธิ์การเข้าถึงแล้ว ชื่อไฟล์จะเปลี่ยนสีไปเป็นสีเขียนเหมือนชื่อไฟล์อันอื่น
sudo update-rc.d espeak.py defaults
sudo reboot

SYSTEMD

sudo nano /lib/systemd/system/<ชื่อโปรแกรมหรือสคริปของเรา (ไม่ต้องใส่นามสกุล เช่น .py)>.service
[Unit]
Description=My Sample Service
After=multi-user.target
[Service]
Type=idle
ExecStart=/usr/bin/python /home/pi/sample.py

[Install]
WantedBy=multi-user.target
sudo chmod 644 /lib/systemd/system/espeak.service
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable sample.service
sudo reboot

--

--

--

Official Cytron Thailand

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Cytron Thailand

Cytron Thailand

Official Cytron Thailand

More from Medium

Jitsi Installation with JWT Support on Ubuntu 20.04 TLS

Verifying hash with PowerShell (for terminal lovers)

The Gateway is wide open — Pwning 40M+ routers

KingDraw Update| KingDraw V2.7 for Windows PC